ΠΟΤΕ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Πότε κτίστηκε τό χωριό μας είναι άγνωστο.
Τή ζωή του τή γνωρίζουμε άπό τό 1770- 1780 πε­ρίπου. Τοΰτο δέ άπό τά σπίτια των κατοίκων εκείνων πού πολέμησαν στό Μανιάκι και πού σώθηκαν μέχρι τή δική μας εποχή είτε σάν χαλάσματα είτε και κατοι-κούμενα ακόμα μέ μικρές επιδιορθώσεις. "Οσα δέ άπ' αυτά κατοικούνται ακόμα στην εποχή μας είναι κτισμέ­να πανομοιότυπα .Παλιότερα ολα αυτά ήσαν σκεπα­σμένα μέ πλάκες, σήμερα όμως μέ κεραμίδια. Τό εσω­τερικό τους αποτελείται άπό δύο σχεδόν ίσα αδιαχώ­ριστα μέρη, τή γωνιά, πού δέν είναι πατωμένη και τό πάτωμα, πού είναι λίγο ψηλότερο άπό τή γωνιά. Κάτω άπό τό πάτωμα, είναι τό κατώγι, πού αποθηκεύουν τό άχερο και σταυλίζουν τά ζωντανά, τά βόδια κι' άλογο. Τό ανώγειο φωτίζεται άπό δυό μικρά παράθυρα, πού έχει στή μεσημβρινή πλευρά του, τό ένα στή γωνιά και τό άλλο στό πάτωμα, άπό δυό άλλα επίσης μικρά πού έχει στην ανατολική πλευρά κι' ένα ακόμα στή βορινή τοϋ πατώματος. Δέν είναι κτισμένα μέ άσβεστη άλλα μέ λασπόχωμα. Τό μήκος τους είναι περί τά 12 μ. και τό πλάτος τους 6 μ.
"Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν τις νύχτες με ζαλίζουνε τ' αγόρια όταν σφυρίζουν..."